Cách thức thiết lập mật khẩu có tính an toàn cao

Một mật khẩu có tính an toàn cao khi khó đoán, ngay cả khi nhờ vào các công cụ tự động, nhưng lại phải dễ nhớ. Để có một mật khẩu an toàn cao, chúng ta có một số cách thiết lập và nhớ những mật khẩu khó.
Tuổi của mật khẩu :
Nhớ thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Sử dụng các mật khẩu khác nhau :
Để tránh những rủi ro khi một mật khẩu dễ đoán được, điều quan trọng là phải phân chúng thành khu vực. Chẳng hạn, không dùng chung một mật khẩu cho các truy cập cá nhân và truy cập nghệ nghiệp, và cần có một mật khẩu riêng cho các truy cập nhạy cảm (ngân hàng, chẳng hạn…).

Mật khẩu của quý vị phải được duy trì BẢO MẬT, không bao giờ được chia sẻ với người khác và không được lưu trữ trong một tập tin hoặc được viết trên giấy.
Retour à la page d'accueil